За нас

Халаджова & Димоларова

Във връзка с провеждане на годишна инвентаризация от 08.01.2024 до 26.01.2024 включително, кантората на ЧСИ №863 Сия Халаджова и ЧСИ №858 Уляна Димоларова ще бъде с приемно време от 9.00 до 12.00 часа за страни по изпълнителни дела и адвокати.

Гражданско дружество на частни съдебни изпълнители Халаджова - Димоларова e сдружение, обединяващо съвместните действия на двама частни съдебни изпълнители за бързо и ефективно организиране на принудителното изпълнение при спазване изискванията на закона.

Съдружници в гражданското дружество са частните съдебни изпълнители Сия Богданова Халаджова, ЧСИ №863 от РКЧСИ и Уляна Колева Димоларова, ЧСИ №858, от РКЧСИ, двете с район на действие – Софийски градски съд.

Основни принципи в работата на Халаджова и Димоларова са: спазване изискванията на закона, бързо и ефективно организиране на принудителното изпълнение, уважение към всички страни и участници в изпълнителното производство.

В привлечения екип работят както служители с опит в правораздавателната система, така и способни амбициозни млади хора.

Кантората на гражданското дружество на частните съдебни изпълнители е с адрес гр.София, ул. Алабин №46, етаж І.

Оборудвана е със съвременна офис-техника, постоянно видео-наблюдение и охранителна система, осигуряващи максимални гаранции за съхраняване на служебния архив и точно изпълнение на професионалните задължения. Деловодството е организирано при спазване нормативните изисквания, с възможност за максимално бърз достъп за работа, включително за извършване на справки от страните в изпълнителното производство.

Контакти

ГРАЖДАНСКО ДРУЖЕСТВО НА ЧАСТНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ХАЛАДЖОВА-ДИМОЛАРОВА

гр.София, ул. „Алабин” №46, ет.1.

тел.: 02 951 60 69

тел./факс: 02 954 92 72

E-Mail: kantora@hhd.bg

БУЛСТАТ: 175270441

Банкови сметки

ЧСИ СИЯ ХАЛАДЖОВА

Сметка такси и разноски

Централна кооперативна банка АД
IBAN: BG60 CECB 9790 1080 3884 01

Специална сметка

Централна кооперативна банка АД
IBAN: BG04 CECB 9790 5080 3884 00

ЧСИ УЛЯНА ДИМОЛАРОВА

Сметка такси и разноски

Централна кооперативна банка АД
IBAN: BG76 CECB 9790 1080 3884 04

Специална сметка

Централна кооперативна банка АД
IBAN: BG74 CECB 9790 5080 3884 01

Обяви

Тарифа за таксите и разноските към закона за частните съдебни изпълнители

Приета с ПМС № 92 от 19.04.2006 г., обн., ДВ, бр. 35 от 28.04.2006 г.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Параграф единствен. Тарифата се приема на основание чл. 78, ал. 2 от Закона за частните съдебни изпълнители.

Раздел I
Обикновени такси

1 За образуване на изпълнително дело се събира такса 20 лв.

2 За цялостно проучване имущественото състояние на длъжника, набавяне на данни, документи, книжа и други, както и за определяне начина на изпълнение от частния съдебен изпълнител, се събира такса 50 лв.

3 За извършване на всяка справка за длъжника и неговото имущество се събира такса 5 лв.

4 За изпращане по пощата на призовка, препис от жалба, уведомление и книжа се събира такса 10 лв.

5 За връчване на призовка, препис от жалба, уведомление и книжа, включително за връчване на изявление на взискателя по чл. 398б, ал. 2 и 3 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК), се събира такса 20 лв.

6 За издаване на удостоверение се събира такса 5 лв.

7 За издаване на препис от документ, съставен от частен съдебен изпълнител, се събира такса 2 лв., а ако преписът е повече от една страница - за всяка следваща по 1 лв.

8 За изготвяне на копие от изпълнително дело се събира такса 10 лв.

Забележка. За изготвяне на препис на изпълнително дело и предоставянето му на компетентния съд се събира такса 20 лв.

9 За налагане на запор без извършване на опис, включително върху дял от търговско дружество по чл. 398б, ал. 1 ГПК , се събира такса 15 лв.

10 За искане до съдията по вписванията за вписване или вдигане на възбрана се събира такса 15 лв.

11 За присъединяване на взискател се събира такса 50 лв.

12 За изготвяне на сметка за размера на дълга от частния съдебен изпълнител се събира такса 30 лв.

13 За изготвяне и предявяване на разпределение се събира такса 30 лв.

14 За овластяване на взискателя да предяви иск пред окръжния съд по седалището на дружеството за неговото прекратяване по чл. 398б, ал. 2 и 3 ГПК се събира такса 20 лв.

15 За извършване продажба на безналични ценни книжа се събира такса 100 лв.

16 За изпълнение на определено действие, предвидено в глава четиридесет и пета от ГПК се събира такса 50 лв.

Забележка. Същата такса се събира и за осъществяване режим на лични отношения и предаване на дете.

17 За предоставяне и възлагане на вземане за събиране или вместо плащане се събира такса 20 лв.

18 За изпълнение на обезпечителни мерки се събират таксите, предвидени за съответните действия в този раздел.

19 За предоставяне на документи и информация относно публичната продан или продажбата по Закона за особените залози (ЗОЗ) се събира такса 20 лв.

Раздел II
Пропорционални такси

20 За извършване на опис на движими и недвижими имущества, включително на налични ценни книжа, се събира такса в размер 1,5 на сто върху сумата, за която се иска изпълнението, но не по-малко от 50 лв.

Забележки:

1) Когато взискателят поиска да бъде описано имущество за сума, по-малка от размера на вземането, се събира такса върху същата сума.

2) Когато цената на описаните вещи се окаже по-голяма, се събира такса и върху разликата.

3) При преминаване на изпълнението от едни вещи върху други, независимо от това дали са движими или недвижими, нова такса не се събира, ако не е бил извършен опис.

21 За принудително отнемане и предаване на движими вещи, включително на заложено имущество по ЗОЗ , се събира такса в размер 2 на сто върху цената на вещите, но не по-малко от 50 лв.

Забележка. След публична продан или продажба таксата е за сметка на купувача.

22 За въвеждане във владение на недвижим имот се събира такса в размер 1 на сто върху цената на имота, но не по-малко от 200 лв.

Забележки:

1) Когато цената на имота не е посочена в изпълнителния лист, таксата се събира върху данъчната му оценка по Закона за местните данъци и такси.

2) Таксата за въвеждане във владение след публична продан е за сметка на купувача.

3) За въвеждане във владение на семейно жилище се събира такса 50 лв.

23 За изготвяне на постановление за възлагане на недвижим имот се събира такса в размер 1,5 на сто върху продажната цена, но не по-малко от 50 и не повече от 3000 лв.

Забележка. Таксата е за сметка на купувача.

24 За извършване на публична продан на делбен имот или на заложено имущество по реда на ЗОЗ или на ГПК се събира такса в размер 2 на сто върху продажната цена, но не по-малко от 50 лв.

Забележка. При делба таксата е за сметка на съделителите съобразно техните дялове.

25 За пазене на описано или дадено в обезпечение имущество се събира такса, както следва:

а) когато имуществото не носи доход - от 50 до 100 лв. за календарен месец;

б) когато освен пазене се осъществява и управление на имуществото - 20 на сто върху брутния месечен доход от имуществото за периода на пазенето, но не по-малко от 50 лв.

26 За изпълнение на парично вземане се събира такса върху събраната сума, както следва:

а) до 100 лв. - 15 лв.;

б) от 100 до 1000 лв. - 15 лв. + 10 % за горницата над 100 лв.;

в) от 1000 до 10 000 лв. - 105 лв. + 8 % за горницата над 1000 лв.;

г) от 10 000 до 50 000 лв. - 825 лв. + 6 % за горницата над 10 000 лв.;

д) от 50 000 до 100 000 лв. - 3225 лв. + 4 % за горницата над 50 000 лв.;

е) над 100 000 лв. - 5225 лв. + 2 % за горницата над 100 000 лв.

Забележки:

1) При частично събиране на паричното вземане таксата се определя за целия дълг, но се събира част, съответстваща на събраната сума.

2) При изпълнение на вземане за периодични платежи, включително за издръжка, таксата се събира еднократно върху сбора от изплатените суми на всеки 6 месеца с изключение на случаите на погасяване на задълженията за минало време.

3) Таксата върху постъпилите суми при присъединяване на взискатели се събира само от частния съдебен изпълнител, събрал сумата на присъединените взискатели.

4) От таксата за изпълнение на парично вземане се приспада събраната такса по т. 20 за извършване на опис.

27 За изпълнение на обезпечителни мерки извън случаите по раздел I се събират таксите, предвидени за съответните действия в този раздел.

Раздел III
Допълнителна такса

28 За извършване от частния съдебен изпълнител на действие по индивидуално принудително изпълнение в неработното му време, в почивни или празнични дни се събира допълнителна такса в размер 50 на сто от таксата за съответното действие.

Забележка. Допълнителна такса не се събира за извършване на действията по т. 20 - 24.

Раздел IV
Авансови такси

29 Взискателят внася авансово в размерите, определени в тарифата за съответното действие:

а) обикновените такси;

б) пропорционалните такси, с изключение на таксата по т. 26;

в) допълнителната такса;

г) допълнителните разноски.

Забележки:

1) Когато частният съдебен изпълнител е отишъл на мястото на принудителното изпълнение и то е отложено по искане на взискателя, внесената такса остава за негова сметка, а за продължаване на изпълнението се внася нова такса.

2) Не се дължат авансово субсидираните такси по раздел V.

Раздел V
Субсидирани такси

30 Субсидирани са авансовите такси за вземане за издръжка, за предаване на дете и за вземане по трудово правоотношение.

Забележки:

1) Таксите по този раздел се предявяват от частния съдебен изпълнител за изплащане от бюджета на съответния окръжен съд с писмено заявление, в което се посочват: трите имена и регистрационният номер на частния съдебен изпълнител, адресът на кантората, номерът на изпълнителното дело, основанието и размерът на дължимата субсидирана такса и банковите сметки, по които да се извърши преводът, номерът, страните и предметът на делото, по което е издаден изпълнителният лист, съдът, който го е издал.

2) Частният съдебен изпълнител възстановява по бюджета на съда субсидираната такса, след като бъде събрана от длъжника.

Раздел VI
Допълнителни разноски

31 Допълнителни разноски са разходите за:

а) такси за получаване на информация и документи, свързани с длъжника и/или неговото имущество; б) банкови такси и комисиони;

в) осигуряване на достъп, отваряне и затваряне на помещения;

г) транспорт, пренасяне и охрана на иззети вещи;

д) вещи лица;

е) пазачи;

ж) преводачи и тълковници;

з) премахване, унищожаване и запечатване на вещи;

и) придвижване на частния съдебен изпълнител извън населеното място, където е неговата кантора - по 0,50 лв. на километър, но не повече от 30 лв. за едно действие, независимо дали то е изпълнено с едно или повече посещения.

Забележка. Допълнителните разноски са за сметка на длъжника, когато за тях е издаден документ или са вписани в протокола за извършване на съответното действие.

Раздел VII
Плащане на таксите

32 При възлагане на частен съдебен изпълнител от друг район да извърши действие по чл. 18, ал. 6 ЗЧСИ таксата, определена за съответното действие в тарифата, се получава от него.

33 Таксите, предвидени в тарифата, се плащат от взискателя при образуване на изпълнителното дело и преди извършване на съответното изпълнително действие.

34 Таксите и разноските по изпълнителното дело се плащат от взискателя и са за сметка на длъжника.